WPEX verzorgt in 2024 geaccrediteerde nascholingen (webinars) voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch adviseurs lees meer

WPEX verzorgt in 2024 geaccrediteerde nascholingen (webinars) voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch adviseurs lees meer

Privacyverklaring

 

Hieronder vindt u onze privacyverklaring

Inleiding

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 september 2020.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

WPEX B.V.

Ingeschreven KvK onder nummer 60280867

Regentesselaan 24c, 3818 HJ Amersfoort. Tel.: 088 – 2550 630

Mail: medischsecretariaat@wpex.nl

 

Het gebruik van persoonsgegevens door WPEX

WPEX verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

WPEX verwerkt persoonsgegevens als onderdeel van haar dienstverlening, het uitvoeren van haar personeelsbeleid en andere activiteiten. Deze persoonsgegevens bestaan uit de volgende categorieën:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Medische informatie
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres
 • Personeelsgegevens

 

Doeleinden

WPEX verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het opstellen van medisch specialistische rapportages;
 • Het verzorgen van opleidingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Benchmarking;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Het informeren van opdrachtgevers over nieuwe dienstverlening;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van informatie op de website;
 • Input voor verbetering van wet- en regelgeving;

 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het socialezekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat WPEX hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Medische gegevens

Gegevens over uw gezondheidstoestand (medische gegevens) zijn bijzondere persoonsgegevens en daar gaan wij zorgvuldig mee om. Als u voor een expertise onderzoek naar WPEX wordt verwezen, nemen wij uw persoonlijke gegevens en de voor het onderzoek relevante gegevens op in ons elektronisch cliënten systeem. WPEX draagt zorg voor een goede beveiliging van de systemen waarbinnen de informatie wordt verstuurd en opgeslagen.

 

Inzien vertrouwelijke gegevens

Wie kunnen uw gegevens met betrekking tot de expertise onderzoeken inzien?

 • Uzelf of uw gemachtigde ontvangt het medisch rapport.
 • De verwijzend arts die de expertise heeft aangevraagd ontvangt het medisch rapport, tenzij er sprake is van blokkering in gevallen waar blokkeringsrecht van toepassing is.
 • De medisch specialist die het onderzoek uitvoert.
 • Het medisch secretariaat.
 • Kwaliteitscontroleur. Om de kwaliteit van onze onderzoeken te waarborgen, worden alle onderzoeken door een kwaliteitscontroleur (een medisch specialist, verzekeringsarts of BIG-geregistreerde psycholoog) beoordeeld.

De betrokken artsen en personeelsleden zijn wettelijk verplicht tot geheimhouding van gegevens die zij beroepshalve vernemen (beroepsgeheim).

WPEX zal nooit persoons- en/of medische gegevens die vallen onder de privacy wetgeving aan derden ter beschikking stellen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming of het bestaan van een wettelijke verplichting daartoe.

Soms acht de onderzoeker het nodig gegevens over u op te vragen bij uw behandelaren of huisarts. Dit mag alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Waar wij elders in deze privacy verklaring spreken over de doorgifte aan derden, heeft dat dit niet betrekking op medische gegevens.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan WPEX persoonsgegevens uitwisselen. WPEX kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer WPEX aan een wettelijke verplichting moet voldoen. WPEX zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in een moederbedrijf buiten de EER. Doorgifte van persoonsgegevens aan zogenoemde derde landen vindt slechts plaats indien er sprake is van een passend beschermingsniveau, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een adequaatheidsbesluit, of passende waarborgen, zoals bindende bedrijfsvoorschriften of door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen.

WPEX is te vinden op LinkedIn. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op deze websites en/of apps gebruikt. Als een dergelijke functie door u wordt gebruikt kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze social media in kwestie.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

WPEX zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat WPEX zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft WPEX passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Profilering

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zodat wij aan opdrachtgevers terugkoppelingen en advies kunnen geven door middel van rapportages. Deze informatie is geanonimiseerd.

 

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Het betreft hier uitsluitend functionele cookies.

 

Uw rechten

U heeft het recht om WPEX een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u WPEX verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

WPEX B.V.

t.a.v. de directie

Regentesselaan 24c, 3818 HJ Amersfoort

Mail: medischsecretariaat@wpex.nl

Tel.: 088 – 2550 630

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door WPEX, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 september 2020.

WPEX kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

  Neem contact op voor meer informatie

  088 255 06 30 medischsecretariaat@wpex.nl Direct online aanmelden