WPEX verzorgt in 2024 geaccrediteerde nascholingen (webinars) voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch adviseurs lees meer

WPEX verzorgt in 2024 geaccrediteerde nascholingen (webinars) voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch adviseurs lees meer

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden WPEX BV

Artikel 1. Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen “WPEX”, gevestigd te Regentesselaan 24c, 3818 HJ te Amersfoort, en de “Opdrachtgever”.
 • “Opdrachtgever” is de persoon, instelling, bedrijf of organisatie die opdracht geeft tot het verrichten van een keuring of andere dienst die WPEX levert.
 • Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle personen die voor WPEX werkzaam zijn en/of door WPEX zijn ingeschakeld.
 • Bijzondere, van de algemene voorwaarden van WPEX afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • De door de opdrachtgever gestelde en/of door deze gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover deze door WPEX schriftelijk zijn bevestigd.
 • De opdrachtgever met wie eenmaal op basis van de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid hiervan op daaropvolgende overeenkomsten met WPEX.
 • WPEX handelt bij de uitvoering van de opdrachten conform de beroepsnormen zoals gesteld in wet- en regelgeving.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 • Een overeenkomst komt tot stand door een (schriftelijke) bevestiging van WPEX aan de opdrachtgever, dan wel op het moment dat WPEX feitelijk met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
 • WPEX kan voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaken van door haar ingeschakelde derden, die op eigen verantwoordelijkheid de werkzaamheden uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk anders tussen hen is overeengekomen.

Artikel 3. Wijziging overeenkomst

 • Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling van deze leveringsvoorwaarden  gelden slechts, indien zij schriftelijk door WPEX zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende aanbieding, offerte, overeenkomst etc. zoals genoemd in artikel 1 lid 1.

Artikel 4. Annuleren van/niet verschijnen op consult

 • Afspraken voor een psychiatrische rapportage, neuropsychologisch onderzoek of psychodiagnostisch onderzoek, hierna te noemen “het consult”, kunnen tot 24 uur voor het feitelijke moment waarop het consult is afgesproken, worden geannuleerd. Dit kan worden gedaan door of namens de persoon ten aanzien van wie het consult wordt verricht, hierna te noemen “de betrokkene”. Voor annuleringen binnen 24 uur voor het tijdstip van het consult wordt een annuleringstarief in rekening gebracht. Het annuleringstarief is 20% van het overeengekomen tarief voor de dienstverlening, tenzij anders is overeengekomen.
 • De betrokkene dient op tijd op het consult aanwezig te zijn. Indien deze niet binnen 30 minuten na aanvang van het geplande consult verschijnt, is de opdrachtgever het no-show-tarief verschuldigd. Dit is per product vastgesteld op 40% van het overeengekomen tarief voor de dienstverlening, tenzij dit anders is overeengekomen. Indien de betrokkene voortijdig en op eigen initiatief het onderzoek beëindigd, is – ongeacht de uitkomst van het onderzoek- de opdrachtgever het volledige tarief verschuldigd.
 • Het tarief voor een psychiatrische expertise, neuropsychologisch onderzoek of psychodiagnostisch onderzoek wordt vooraf vastgesteld in overleg met de opdrachtgever.
 • Genoemde tarieven zullen jaarlijks per 1 januari op basis van de index CAO-Ionen, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, worden geïndexeerd. De ontwikkeling van deze index over de periode januari tot en met december van het voorafgaande kalenderjaar geldt daarbij als referentieperiode voor het vaststellen van de hoogte van de indexering. Deze indexering is standaard en geldt derhalve ook zonder voorafgaande mededeling hiervan aan de opdrachtgever.

Artikel 5. Rapporteren

 • WPEX draagt er in beginsel zorg voor dat de rapportage binnen drie tot vier weken na het verrichten van het onderzoek aan de opdrachtgever wordt doorgegeven, e.e.a. met inachtneming van het blokkeringsrecht van betrokkene zoals vermeld in art. 7.
 • De door WPEX opgegeven termijn, waarbinnen de rapportage beschikbaar is, is slechts een indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Artikel 6. Administratie en medisch dossier

 • WPEX draagt zorg voor een zorgvuldige administratie. WPEX bewaart de gegevens en eventuele uitslagen van de betrokkene in een medisch dossier. Een verzoek om afschrift en aanvulling van zijn (haar) medische dossier door de betrokkene, geschiedt door middel van invulling van een door WPEX verstrekt formulier en betaling door betrokkene of opdrachtgever van de eventueel verschuldigde administratiekosten zoals aangegeven op het formulier.
 • De opdrachtgever verklaart dat de door hem of haar opgegeven personalia en verzekeringsgegevens van de betrokkene juist zijn. WPEX zal met het oog op de juiste persoonsidentificatie de betrokkene om een legitimatiebewijs vragen.
 • Ten aanzien van de omgang met het medisch dossier en de administratie worden de wettelijke bepalingen terzake privacy-bescherming en geheimhoudingsplicht in acht genomen.
 • Artikel 6. Vertrouwelijkheid
 • Zowel WPEX als de opdrachtgever staan ervoor in, dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard voor derden geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd als deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 7. Kosten

 • De kosten van de arts/specialist, het consult en een eventueel noodzakelijk aanvullend medisch (laboratorium) onderzoek komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • De opdrachtgever is tevens gehouden de kosten zoals genoemd in het vorige lid te voldoen, indien de betrokkene gebruik maakt van zijn blokkeringsrecht ex artikel 7:464 lid 2 jo 466 lid 5 BW.

Artikel 8. Facturering en vergoeding

 • Kosten worden per consult door WPEX aan de opdrachtgever gefactureerd. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door WPEX aan te geven wijze.
 • Alle door WPEX in rekening gebrachte bedragen dienen zonder inhouding, korting of verrekening te worden voldaan. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 • De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor betaling van de factuur. Voldoening van de factuur van WPEX door een derde bevrijdt de opdrachtgever van voldoening daarvan.
 • Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuimtreden een rente verschuldigd van 2% per maand over het opeisbare bedrag. Daarbij wordt een gedeelte van een maand als volle maand voor de berekening van de verschuldigde rente aangemerkt.
 • Indien de opdrachtgever jegens WPEX in verzuim is, is hij verplicht aan WPEX de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden. De door de opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 162,75.

Nieuw Artikel 9. Aansprakelijkheid

 • Op evt. aansprakelijkstelling van WPEX door de opdrachtgever voor schade die een rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad van WPEX en/of haar ondergeschikten, is de (Nederlandse) wetgeving van toepassing. WPEX heeft daartoe een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 • De aansprakelijkheid van WPEX voor directe schade die een rechtstreeks gevolg is van een verwijtbare fout van WPEX en/of haar ondergeschikten, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Dit geldt met uitzondering van evt. door betrokkene geleden letselschade, die een rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad van WPEX en/of haar ondergeschikten.
 • Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van WPEX beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende opdracht waarop de schade betrekking heeft. Dit geldt met uitzondering van evt. door betrokkene geleden letselschade, die een rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad van WPEX en/of haar ondergeschikten.
 • WPEX is evenwel niet aansprakelijk voor bij de opdrachtgever of derden ontstane schade als gevolg van verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie door of namens de opdrachtgever of derden, dan wel schade als gevolg van handelen of nalaten van of namens de opdrachtgever of die derden.
 • Iedere aansprakelijkheid voor schade vervalt door het verloop van vijf jaar vanaf de dag waarop de opdrachtgever en/of betrokkene met de tekortkoming in de uitvoering van de opdracht bekend is geworden.
 • Alle kosten die WPEX heeft moeten maken in verband met gerechtelijke procedures tegen de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechtelijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij de rechter anders bepaalt en WPEX deels of volledig in de kosten wordt veroordeeld.

Artikel 10. Tekortkomingen

 • Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, zal WPEX hem in gebreke stellen met vermelding van de termijn waarbinnen alsnog aan de verplichtingen moet worden voldaan. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, zal WPEX alsdan ook het recht hebben de overeenkomst op te schorten, dan wel deze geheel of ten dele zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
 • Hetgeen in het vorige lid vermeld is, geldt tevens in het geval van faillissement, surseance van betaling, beslag op het vermogen, onder curatelestelling van de opdrachtgever of bij stillegging van zijn bedrijf.

Artikel 11. Nietigheid, strijdigheid of geschillen

 • Op elke overeenkomst tussen WPEX en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 • In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. WPEX en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 • Bij geschillen over de vraag of aan de opdracht is voldaan wordt bij voorkeur een externe onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De daarvoor voor te schieten kosten worden door WPEX en de opdrachtgever gelijkelijk gedragen. Partijen moeten met de keuze van de deskundige instemmen. Degene die in het ongelijk wordt gesteld draagt de integrale kosten van de deskundige. Een en ander laat onverlet het recht van partijen om zich tot de bevoegde Nederlands rechter te wenden.
 • Voor zover een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd komen met regels van dwingend recht of aan (één van) de voorwaarden(en) –  al dan niet door invoering van nieuwe wet- of regelgeving – gevolgen zouden moeten worden verbonden die niet overeenstemmen met de afspraken en de bedoeling van partijen, zullen WPEX en de opdrachtgever met elkaar in overleg treden teneinde tot een met de bestaande wet- en regelgeving of uitleg daarvan in overeenstemming zijnde wijziging van de overeenkomst te komen, die zoveel mogelijk aansluit bij de afspraken en bedoeling van partijen.

Neem contact op voor meer informatie

088 255 06 30 medischsecretariaat@wpex.nl Direct online aanmelden